JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 38 ครั้ง
ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงห์บิงห์ 5วัน
รหัสสินค้า : JVN05
ราคา ฿0.00 THB
จำนวน
เวียดนามเหนือ 5 วัน
ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงห์บิง
ชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย   ซาปา เมืองตากอากาศกลางหุบเขา
ล่องเรือชมนาข้าวล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน นิงห์บิงห์
จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่แห่งอิสระภาพ

!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN !!  
  
 

กำหนดการเดินทาง   เดินทาง : ม.ค - ต.ค 2017

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
13-17 ม.ค.60 13,900 13,900 4,500
24-28 ก.พ.60 13,900 13,900 4,500
10-14 มี.ค.60 13,900 13,900 4,500
24-28 มี.ค.60 14,900 14,900 4,500
31 มี.ค.-04 เม.ย.60 14,900 14,900 4,500
06-10 เม.ย.60 15,900 15,900 4,500
13-17 เม.ย.60 16,900 16,900 5,000
27 เม.ย.-01 พ.ค.60 15,900 15,900 4,500
05-09 พ.ค.60 15,900 15,900 4,500
06-10 พ.ค.60 15,900 15,900 4,500
02-06 มิ.ย.60 13,900 13,900 4,500
30 มิ.ย.-04 ก.ค.60 13,900 13,900 4,500
06-10 ก.ค.60 14,900 14,900 4,500
11-15 ก.ค.60 15,900 15,900 4,500
25-29 ส.ค.60 13,900 13,900 4,500
08-12 ก.ย.60 13,900 13,900 4,500
06-10 ต.ค.60 13,900 13,900 4,500
20-24 ต.ค.60 15,900 15,900 4,500
 
วันแรก กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1,000 ปี ใน ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น  นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์  ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง48ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว  (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านไป ช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market)
พักที่ New Star Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2       ฮาลองเบย์-ฮานอย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์   แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย แล้วนำท่านชมหมู่บ้านชาวเล ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเล ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาจะอยู่แต่ในเรือ  เวลาที่มีเรือท่องเที่ยวผ่านเข้ามาพวกเขาก็จะนำเรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนิดทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ  อยู่เต็มลำเรือ ซึ่งล้วนแต่ยังเป็นสดๆอยู่ทั้งนั้น คอยลอยเทียบเข้าหาเรือนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลให้นักท่องเที่ยว   ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเล แล้วให้เขาปรุงตามเมนูที่ต้องการได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้น  นำท่าน ไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Delight Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3       ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านขึ้นไปชมบริเวณหุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ่งท่านจะได้ ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นำท่านเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งทำเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที วิวหลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน โบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่ท่านได้มาชม จากนั้นท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นกระเช้าเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4      ซาปา-ฮานอย
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ออกเดินทางสู่น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Delight Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5    ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชม ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งที่น้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน  นำท่านลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนา ในยามที่ข้าวใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยว ท้องนาจะเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามเกินบรรยาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาอันสมควร นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.55 ชั่วโมง)
22.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/750 บาทต่อทิป
 •   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน (ค่าบัตรประมาณ 35 USD.)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง)
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด