JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 15 ครั้ง
ไตหวัน 6 วัน 4 คืน ช้อป แชะ ชิม ชิล
รหัสสินค้า : WT-XW 6D 4N JUL-SEP
ราคา ฿0.00 THB
จำนวน


กำหนดการเดินทาง   เดินทาง :  ก.ค -  ก.ย 2017   
 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน
(พัก 2 ท่าน / ห้อง)
ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี)
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง)
ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี)
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
**วันเข้าพรรษา**(KP05) 24,888.- 24,888.- 24,888.- 6,500.-
08 - 13 กรกฎาคม 2560
**วันแม่**(MT06) 25,888.- 25,888.- 25,888.- 6,500.-
09 - 14 สิงหาคม 2560
**วันแม่**(MT07) 24,888.- 24,888.- 24,888.- 6,500.-
12 - 17 สิงหาคม 2560
22 - 27 สิงหาคม 2560 22,888.- 22,888.- 22,888.- 6,500.-
05 - 10 กันยายน 2560 22,888.- 22,888.- 22,888.- 6,500.-
19 - 24 กันยายน 2560 23,888.- 23,888.- 23,888.- 6,500.-
 
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – เช้คอินและโหลดกระเป๋า
22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น เค้าเตอร์หมายเลข 6 สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
02:25 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ XW182
วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ศาลเจ้ากวนอู –
อิสระกิจกรรมริมทะเลสาบ (ช้อปปิ้งของกิน+ของฝากพื้นเมือง+ปั่นจักรยาน+ชมพระอาทิตย์ตก+
นั่งกินลมชมวิวริมทะเลสาบ+แช๊ะภาพสวยๆ ริมทะเลสาบสุริยันจันทรายามเย็นที่สุดแสนโรแมนติก )
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ นำท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สเต็ก+กระทะมองโกล)
  หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นเยี่ยมชม หมู่บ้านชนเผ่าเส้าจู๋ ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวเผ่าเส้าจู๋ อาชีพที่ชาวเผ่านี้ใช้เลี้ยงหาชีพคือ การปลูกชา เก็บเห็ดหลินจือป่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี)
หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
อิสระกิจกรรมริมทะเลสาบ (ช้อปปิ้งของกิน+ของฝากพื้นเมือง+ปั่นจักรยาน+ชมพระอาทิตย์ตก+นั่งกินลมชมวิวริมทะเลสาปสุริยันจันทรา  +  แช๊ะภาพสวยๆ ริมทะเลสาบสุริยันจันทรายามเย็นที่สุดแสนโรแมนติก )
ที่พัก EINHUN RESORT  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  
วันที่ 3 
ผูหลี่ – นั่งกระเช้าพาโนราม่า สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น) - ชิมชาอูหลง – วัดจงไถฉันซื่อ อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ+หมวกว่ายน้ำ หรือแช่ภายในห้องพักส่วนตัว)
เช้า บริการอาหารเช้า ä ณ โรงแรม 
  จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ นำท่านสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า จากนั้นให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม และยังมีสวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกไม้อย่างเต็มอิ่ม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร (สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า)
  หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร (โรงแรม)
หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่าน อาบน้ำแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและการเดินทาง
ที่พัก THE SOLAS (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ผูหลี่ – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ä ณ โรงแรม 
  หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน)
  หลังรับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไป ทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ จากนั้นนำทุกท่านท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทำให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมร้านค้าต่างๆได้อย่างไม่รู้เบื่อ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร (ไห่ป้าหวัง+ขาปูยักษ์)
หลังรับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก PLATINUM HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  
วันที่ 5 ไทเป – DUTY FREE - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้า ä ณ โรงแรม 
  หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าประเภทเครื่องสำอางและน้ำหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร (บพเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า+บุพเฟ่ต์ HAAGEN-DAZS)  
  หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นพาท่านไปกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)
  หลังรับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านอิสระช็อปปิ้งกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากกมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชั่นวัยรุ่นที่กำลังดังและฮิตที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในไทยได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้หวันมีราคาที่ถูกที่สุดในโลก เชิญท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มที่
ที่พัก HOTEL ORCHARD PARK (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ä ณ โรงแรม 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
09.40 น.  อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW181
12.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

*** โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน ***

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข)
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
การยกเลิก
 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป              เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน         เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหต
 1. **โปรแกรมนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ หลังจากระบุวันเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว**
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า