JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 104 ครั้ง
AUTUMN IN HOKKAIDO ลั่นล๊า 6วัน4คืน
รหัสสินค้า : SKTTGOCT01
ราคา ฿49,900.00 THB
จำนวน
https://www.justmakeweb.com/cp/index.php?page_menu=shop&do=form_edit_product&shop_cat_main=15290&shop_product_id=110480&page=1

AUTUMN IN HOKKAIDO

ฮอกไกโด 6 วัน ชมใบไม้เปลี่ยนสี
6 DAYS 4 NIGHTS  

 
กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
 11 - 16 ต.ค 2017 49,900 8,500

                                                                                   
 
    
 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG670) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เรื่องสัมภาระของท่านพร้อมเช็คชื่อติดแท็คที่กระเป๋าเดินทาง

23.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) [บริการอาหารเสิร์ฟร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง]
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 
วันที่สอง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง
07.55 น. เดินทางถึง   สนามบินชิโตเสะ   (เกาะฮอกไกโด)  ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะฮอกไกโด เกาะเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    โนโบริเบทสึ    เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด   นำท่านเดินทางสู่      หุบเขานรกจิโกกุดานิ   เป็นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะหรือลิงภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกว่า 200 ตัว ตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขาแห่งแม่น้ำโยโคยุ อันเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากที่ราบสูงชิงะโดยมีต้นน้ำจากน้ำพุร้อนชิบุ-ยุดานากะ ซึ่งเ  หตุที่หุบเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าหุบเขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างโหดร้าย คือมีหิมะปกคลุมยาวนานถึง 1 ใน 3 ของปี อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินขรุขระและมีน้ำพุร้อนพุ่งออกมาจากพื้นดินอยู่ตลอดเวลานั่นเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน    (Nabe Set)
บ่าย
นำท่านชม    ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง   ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุซัง ซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดการประทุและระเบิดตลอดเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะชินซังที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งนั้น ซึ่งก็คือช่วงปีโชวะนั่นเอง และล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งในปี 2000 และหากใครต้องการที่จะชมปากปล่องภูเขาไฟก็ต้องนั่งเคเบิลคาร์ที่อยู่ตีนเขาขึ้นไป
 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น   ( At Hotel )
 ที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก    Toyako  Manseikaku   Hotel   หรือเทียบเท่า
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การ  อาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
 
วันที่สาม สวนโอนุมะ  - ป้อมปราการโกเรียวคาคุ – ย่านมาโตมาจิ - โกดังอิฐแดง -
จุดชมวิวฮาโกดาเตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่     สวนโอนุมะ   ชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ ขุนเขา และแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบโอนุมะ อันงดงาม โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอันสวยงามตั้งอยู่ ในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง และมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิเช่น ปั่นจักรยาน, สโนโมบิล, ฯลฯ เป็นอีกสถานที่อีกแห่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    ป้อมโกเรียวคาคุ   ตั้งอยู่เมืองฮาโกดาเตะ สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1857 นับว่าเป็นป้อมปราการแบบยุโรปในญี่ปุ่นแห่งแรก ที่มีลักษณะเป็นรูปดาว 5 แฉก เมื่อมองจากที่สูง และเป็นที่มั่นสุดท้ายของรัฐบาลโชกุนโตกุกาว่า ซึ่งต่อสู้กับกองทัพฝ่ายรัฐบาลในยุคฟื้นฟูประเทศสมัยเมย์จิ เชิญขึ้นสู่ยอด "หอคอยโกะเรี  ยวคาคุ" เพื่อชมความสวยงามของป้อมโก  เรียวคาคุ  
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน    ( Japan Set )
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่   ย่านมาโตมาจิ   ย่านการค้าคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโยโกฮามา ลักคล้ายถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าหรูหราน่าแวะชม มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกรวมถึงสินค้าพื้นเมือง เมื่อปีคริสต์ศต19 ย่านนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวนาและชาวประมง จนถึงปีคศ1859 เมื่อท่าเรือเมืองโยโกฮามาได้เปิดตัวขึ้น ทำให้ชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามา ทำให้มีร้านค้า ร้านอาหารหรู ย่านนี้เป็นแหล่งเผยแพร่เทรนด์ต่างชาติ เปลี่ยนโฉมหน้าการทำมาหากินจึงถูกขนานามว่า  Motomachi Shopping Street   จากนั้นำท่านเดินทางสู่   โกดังอิฐแดง  อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ซึ่งตั้งโดดเด่น เรียงรายริมอ่าวจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้ ก่อตั้งโดย นายวาตานาเบะ คูมะชิโร่ เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า ในการทำการค้ากับต่างชาติ แต่ในปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่พักผ่อน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่พร้อมจะมอบให้กับผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งในบรรยากาศย้อนยุค การรับประทานอาหารในร้านอาหารที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย หรือจะเลือกนั่งจิบชากาแฟ รวมทั้งมีการแสดงที่สร้างความบันเทิงอีกมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรีสด การแสดงในโอกาสพิเศษต่างๆ

จากนั้นนำท่านชม    จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ  ซึ่งมีความสูงถึง 334 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองฮาโกดาเตะ ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
เย็น รับประทานอาหารเย็น   ( Japan Set  ) 
   พักที่    นำท่านเข้าสู่ที่พัก   Hakodate Hotel   หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ซูซูกิโนะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่    ตลาดฮาโดาเตะ  สัมผัสวิถีชิวิตยามเช้าในรูปแบบชาวญี่ปุ่น ชมบรรยากาศของตลาดสดยามเช้าของเมืองท่าโรแมนติค ตลาดนี้มีขายผัก ผลไม้ และของทะเลสดหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปูยักษ์ ปูขน หอยเม่น รวมถึงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวเมือง เรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน นับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด มาวางขายในตลาดสดราคาไม่แพง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน   ( Japan Set )

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่    มิตซุย เอ้าท์เล็ต     ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้า  แบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป    นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและ สินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    ศาลเจ้าฮอกไกโด  เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่     ย่านซูซูกิโนะ   ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ  บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยาม    ราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด    มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น   ( Buffet Yakiniku + Crab 3 type )
   พักที่     นำท่านเข้าสู่ที่พัก La’gent Stay Sapporo หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ คลองโอตารุ  - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานผลิตแก้ว – ถนนซาไกมาจิ - ตลาดปลาโจไก -หอนาฬิกาซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ที่ทำการรัฐบาลเก่า - สวนโอโดริ - ทานุกิโคจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่    คลองโอตารุ   เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ย  วอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ที่ภายในเต็มไปด้วยรูปแบบ ขนาด และประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตัวอาคารหลังนี้ก่อสร้างด้วยกำแพงอิฐสีแดงและมีหน้าต่างโค้งซึ่งเป็นไสตล์เรเนซองส์ส่ว  นด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีนาฬิกาไอน้ำที่ผลิตโดยผู้ผลิตนาฬิกาแคนาดาที่จะส่งเสียงกังวานทุกๆ 15 นาที และ และทุกๆ ชั่วโมงจะ  ดังเป็นพิเศษ     
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ    ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย   
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่     ถนนซาไกมาจิ   เป็นถนนเก่าแก่ที่มีอายุกว่าสองร้อยปี โดยปัจจุบันสองข้างทางของถนนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ รวมถึงร้านขายเครื่องแก้ว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วในแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งแก้วน้ำ แจกัน ถ้วยชาม พวงกุญแจ ตะเกียง เป็นต้น นอกจากนั้นถนนซาไกมาจิยังเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ถูกปรุงรสได้อย่างถึงเครื่อง และนั่นก็ทำให้ถนนเส้นนี้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองวาตารุที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นอย่างที่สุด    

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    ตลาดปลาโจไก  และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถลองลิ้มชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้านได้รับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มด่ำไปกับความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่    โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ   ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซึ่งภายในระกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอันมีชื่อเสียง โดยอาคารซึ่งเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม โดยจำลองโรงงานและขั้นตอนการผลิตมาไว้ที่นี่ นอกจากนั้นยังสามารถชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที่ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที่นี่ แถมยังทดลองทำคุกกี้ได้เองด้วย   
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่     ที่ทำการรัฐบาลเก่า  หรือ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่าเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.  2416 ซึ่งเป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี้ถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผู้ว่าการคนแรกของฮอกไกโด ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่มีการบูรณะใหม่หลังจากที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงห้องทำงาน และนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องราวของเกาะฮอกไกโด   
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    หอนาฬิกาซัปโปโร   เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 ตั้งอยู่ถัดจากอาคารว่าการเก่าเมืองฮอกไกโดไปทางทิศตะวันออก และเป็นอีกหนี่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของซัปโปโร ซึ่งในอดีตเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมาก่อน และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีขาว ภายในจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของหอนาฬิกา รวมถึงเรื่องราวของนาฬิการุ่นเดียวกับนาฬิกาที่อยู่บนหอคอย ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก    
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่     สวนโอโดริ   ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็นสวนที่แบ่งเมืองออกเป็นเขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ น้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ ของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่     ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ
โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

 
    ค่ำ       อิสระอาหารค่ำ 
   พักที่     นำท่านเข้าสู่ที่พัก La’gent Stay Sapporo หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินชิโตเส่
10.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG671
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม