JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 129 ครั้ง
Nara – Arashiyama - Osaka
รหัสสินค้า : SKTTGJUN-AYG01 Osaka
ราคา ฿38,900.00 THB
จำนวน
NARA-ARAASHIYAMA-OSAKA

นารา - อาราชิยาม่า - โอซาก้า 5 วัน 3 คืน
เดินทาง : มิ.ย - ส.ค 2017  

กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
14 - 18  มิ.ย 2017 38,900 7,500
21 - 25  มิ.ย 2017 38,900 7,500
12 - 16 ก.ค  2017 38,900 7,500
26 - 30 ก.ค  2017 38,900 7,500
03 - 07 ส.ค 2017 38,900 7,500
17 - 21 ส.ค 2017 38,900 7,500
31 ส.ค - 04 ก.ย  2017  38,900 7,500

                                                                                   
 
    
 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน

22.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น   เที่ยวบินที่ TG622
(บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
 
วันที่สอง สนามบินคันไซ – เดินทางสู่นารา – วัดโทไดจิ – วันคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ
07.55 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสุ่   เมืองนารา   เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่     วัดโทไดจิเป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน    (Japan Set)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่    วัดคินคะคุจิ  หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไม่ใช่วัด หากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดี  ยวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นที่พำนัก จนกระทั่งท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นแค่แบบจำลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว มีรูปปั้นนกฟีนิกซ์บนยอด และมีลำธารโดยรอบตัวอาคาร    
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   วัดคิโยมิสึ   หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดน้ำใส ซึ่งตั้งตามชื่อของน้ำตกที่อยู่ในบริเวณวัดที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเทือกเขา เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามาทางตะวันออกของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ในปี 2007 ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่วัดนี้ก็ถูกรับรองให้เป็นมรดกโลกไปแล้ว
 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น    (Japan Set)
 ที่พัก ibis Styles Kyoto Hotel  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ศาลเจ้าฟูชิมิ – เดินทางสู่ อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว -ชิไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่   ศาลเจ้าฟูชิมิ   หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อถวายให้แก่เทพเจ้าแห่งการเกษตร ภายในบริเวณศาลเจ้านั้นเต็มไปด้วยรูปปั้นสุนัขจิ้งจอก เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นสัตว์นำสาส์นของเทพเจ้าอินาริ ทั้งยังมีอำนาจพิเศษในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นอกจากนี้ทางด้านหน้าศาลเจ้ายังมีเสาโทริอิสีแดงส้มเรียงเป็นแถวเป็นแนวยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเสานี้คือสัญลักษณ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาชินโตนั่นเอง   
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   เมืองอาราชิยามา   เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองเกียวโต เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงาม   
จากนั้นนำท่านชม  สวนป่าไผ่   ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างทางเสมือนเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่าน ซึ่งถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไป ไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็กๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้าโนมิยะหรือฝั่งทิศเหนือของวัดเทนริวจิจนถึงโอโคจิซังโซ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน    (Japan Set)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่     สะพานโทเงตสึเคียว   หรือสะพานข้ามจันทร์ เป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำคัตสึระเพื่อไปยังเกาะโอชิมา ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองอาราชิยามา ที่ใครๆ ก็ต่างชื่นชอบ ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 155 เมตร กว้าง 11เมตร สร้างขึ้นในปี 1934 โดยใช้เสาและคานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ตัวสะพานนั้นเป็นไม้ และรถสามารถวิ่งผ่านได้ 2 เลน อีกทั้งที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวอันเลื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งในแถบนี้ก็ว่าได้ ด้วยวิวของทิวเขาอาราชิย  ามาที่เป็นฉากหลัง ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยแปลกตา    
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    ชินไซบาชิ   คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษ  ณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะนั่นเอง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู
ที่พัก Osaka Plaza  Hotel   หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ Free Day 1 Day  อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม หรือ ซื้อแพกเก็จทัวร์ ยูนิเวอร์แซล 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
          หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ
  • วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
  • ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต
                   แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง
  • ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
  • โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
  • อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น

หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม (ไม่รวมในค่าทัวร์)
  • ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวนมาก รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซาก้า ที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้ 
  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Osaka Plaza  Hotel   หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า  ปราสาทโอซาก้า – ริงกุ เอ้าเลท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภุมิ 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  ปราสาทโอซาก้า  หรือโอซาก้าโจ คือสถานที่สำคัญและยังเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นครั้งแรกในบริเวณที่เคยเป็นวัดอิชิยามะฮนกังจิเมื่อปีค.ศ.1583 ก่อนจะถูกบูรณะใหม่ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ปัจจุบันปราสาทโอซาก้ามีความสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น โดยบนหอคอยชั้น 8 สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษคือประตูขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ทำมาจากก้อนหินใหญ่อันสูงชันเกือบ 30 เมตรนั่นเอง

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่    ริงกุ เอ้าท์เลท   คืออีกหนึ่งแหล่งช้อป  ปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของ  สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ
13.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสนามบินคันไซ
17.35 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย    เที่ยวบินที่ TG673
21.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม